På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förstelärare Kiruna kommun

Hösten 2014 fick Kiruna kommuns skolor sina första 22 förstelärare.

Bakgrund

Från och med 1 juli 2013 kan lärare utses till förstelärare och lektorer. Det är huvudmannen som tillsätter tjänsterna och det är även frivilligt för huvudmannen att inrätta karriärtjänster. Denna insats finansieras av staten och under våren 2014 beslutade BUN att Kiruna kommun skulle inrätta förstelärartjänster.

Syftet med reformen är att

- öka elevernas måluppfyllelse genom att stötta den enskilt viktigaste faktorn: lärarna

- stärka läraryrkets samlade kompetens och öka läraryrkets attraktionskraft

- öka den vetenskapliga grunden genom lektorer (forskarutbildade lärare)

Utgångspunkterna vid organiseringen av karriärtjänster och urvalet av förstelärare ska vara kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans uppdrag och verksamhetsidé.

Genom t ex coaching, ämnesutveckling, spridning av goda arbetssätt och kollegialt stöd stärks läraryrkets samlade kompetens. Skolans ledarskap stärks genom fördelat ansvar för utvecklingen och kvalitetsarbetet. Läraryrkets attraktionskraft förväntas öka genom att karriärtjänster motiverar till engagemang och ansträngning.

Kiruna kommuns process och organisation

Från och med läsårsstart hösten 2014 har Kiruna kommun förstelärare i grundskola och grundsärskola efter den urvalsprocess som under våren genomförts i samarbete mellan arbetsgivaren och lärarorganisationerna. Alla tillsvidareanställda lärare i grund- och grundsärskolan har haft möjlighet att ansöka om att få bli förstelärare. Utifrån statens riktlinjer för förstelärartjänster och kommunens och skolornas behov av utveckling har sedan 23 lärare erbjudits förstelärartjänster och 22 av dem startar nu i höst.

Anställningen innebär att den enskilde innehar en tillsvidareanställning i Kiruna kommun samt anställs tidsbegränsat om tre år som förstelärare, med möjlighet till förlängning. Tid för uppdraget ska finnas inom ramen för lärares årsarbetstid och utövas i relation till uppdragets karaktär och utformning, varvid huvudsaklig placering är vid den enhet där läraren har sin grundplacering.

Förstelärartjänster finns på hälften av alla skolenheter och inom alla olika stadier samt grundsärskolan. Det är en stor spridning mellan olika kategorier av lärare och inom vilka områden man kommer att ha sitt uppdrag.

Områdena kan delas in i följande grupper:
- Entreprenöriellt lärande
- Ämnesdidaktik
- Allmän didaktik
- Praktiskestetiska ämnen
- IKT och modern teknik i undervisningen
- Kollegialt lärande
- Bedömning för lärande
- Läs- och skrivutveckling
- Matematikutveckling
- Ämnesintegrering
- NO- och teknikutveckling
- Demokrati och värdegrund
- Elevinflytande

Med förstelärarna vill vi i Kiruna kommun åstadkomma skolutveckling och detta ska ske genom att vi får en spridning på yrkesskickliga lärares kunskaper och praktik. Förstelärarna förväntas driva och leda utveckling av undervisning och ämnesdidaktik. Engagerade och duktiga lärare behöver ta ansvar också för undervisningens utveckling på hela skolan. Professionen måste gemensamt utveckla läraryrket och sprida kunskaperna.

Förstelärarnas roll och uppdrag – ett arbete som just påbörjats

Vilket uppdrag förstelärarna har är ännu inte klart. Det är först nu när vi har förstelärarna som deras uppdrag kan formas och konkretiseras. Uppdragen kommer i huvudsak formas utifrån skolans behov och förstelärarens kompetens. Under vissa perioder kommer några att ha ett tydligt centralt uppdrag som t ex matematikhandledarna för matematiklyftet, samordnaren för Qultek och NTA-utbildare. Nya uppdrag kan uppstå med tiden beroende på vilka kommunövergripande utvecklingssatsningar som görs.

På de skolor som har förstelärare kommer nu rektorer och förstelärare att tillsammans påbörja processen med att forma förstelärarnas uppdrag utifrån skolans behov. Erfarenhetsutbyte och gemensamma diskussioner mellan rektorer och förstelärare i kommunen kommer att genomföras – dels för att stötta varandra i denna process men också för att samla ihop och upptäcka vilka gemensamma behov och förbättringar som behövs. Efterhand som förstelärare och rektorer blir klara med vad förstelärarnas uppdrag och roll blir på skolan kommer detta att förtydligas för alla.

Publicerad av: Caroline Andersson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2018-05-15