På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Vähemmistökieli ja äidinkieli koulussa

Esikoulu – äidinkielen tukiopetus

Esikoulun tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että äidinkielenään muuta kuin ruotsia puhuvilla lapsilla on mahdollisuus kehittää niin ruotsin kielen kuin oman äidinkielensäkin taitoa. Kaikilla äidinkielenään muuta kuin ruotsia puhuvilla lapsilla on oikeus äidinkielen tukiopetukseen, jonka tarkoituksena on kehittää lapsen kommunikointitaitoa ruotsin kielellä ja omalla äidinkielellään. Toiminnan tarkoituksena on myös vahvistaa lapsen identiteettiä. Tämä käy ilmi alla olevista lainauksista, jotka sisältyvät esikoulun opetussuunnitelmaan.
Erityisasemassa ovat vähemmistökielet, joissa kunnan velvollisuus on järjestää esikoulutoimintaa, joka tapahtuu kokonaan tai osittain saamen, suomen ja meänkielen vähemmistökielillä.

Esikoulun tavoitteet ja ohjesäännöt, lainaus Esikoulun opetussuunnitelman sivulta 9.
”Kieli ja oppiminen kuuluvat erottamattomasti yhteen kuten kieli ja identiteetin kehittyminen. Esikoulun on panostettava erityisesti jokaisen lapsen kielellisen kehityksen edistämiseen ja tukemiseen ja turvata lapsen uteliaisuus ja mielenkiinto kirjoituskieltä kohtaan. Äidinkielentaidoissaan kehittynyt ulkomaalaistaustainen lapsi saa paremmat mahdollisuudet oppia ruotsia ja kehittää taitojaan myös muilla alueilla. Esikoulun tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että äidinkielenään muuta kuin ruotsia puhuvilla lapsilla on mahdollisuus kehittää niin ruotsin kielen kuin oman äidinkielensäkin taitoa.”

Esikoulun tulee pyrkiä siihen, että jokainen lapsi, lainaus Esikoulun opetussuunnitelman sivulta 13.
"- jonka äidinkieli on muu kuin ruotsi, kehittää kulttuuri-identiteettiään ja kommunikointitaitoaan sekä ruotsin kielellä että äidinkielellään."

Peruskoulu/Lukio – Äidinkielen opetus

Ruotsin Koululaki 10 kappale 7 § (peruskoulu)/15 kappale 19 § (lukio), lainaus
"Jos oppilaan huoltajan äidinkieli on muu kuin ruotsi, oppilaalla on oikeus saada äidinkielen opetusta kyseisellä kielellä, mikäli
1. kieltä puhutaan oppilaan kotona päivittäin ja
2. oppilaalla on kyseisen kielen perustaidot (peruskoulu)
oppilaalla on hyvät taidot kyseisessä kielessä (lukio).

Jos huoltajan äidinkieli on kansallinen vähemmistökieli, oppilaalle on tarjottava äidinkielen opetusta, vaikka kyseistä kieltä ei puhuttaisikaan oppilaan kotona päivittäin.
Hallitus tai hallituksen määräämä viranomainen saa ilmoittaa äidinkielen opetusta koskevista määräyksistä. Tällaiset määräykset saavat merkitä, että äidinkielen opetusta kyseisessä kielessä tarjotaan vain, jos tietty määrä oppilaita haluaa opetusta kyseisessä kielessä.”

Äidinkielen opetus on erillinen oppiaine koulussa. Sen tarkoitus on kehittää oppilaiden itsetuntoa, identiteettiä ja kielitaitoa. Koulussa oppilaalla on oikeus äidinkielen opetukseen, mikäli toinen huoltajista tai molemmat huoltajat puhuvat äidinkielenään muuta kuin ruotsia ja mikäli kyseistä kieltä puhutaan oppilaan kotona päivittäin. Oppilaalla on oltava perustaidot kyseisessä kielessä ja rehtorin tehtävänä on tarvittaessa selvittää oppilaan taidot kyseisessä kielessä. Rehtori tekee selvityksen yhdessä äidinkielen opettajan kanssa. Opetuksen laajuudesta päättää koulun ylläpitäjä.
Ehtona äidinkielen opetuksen järjestämiselle on, että kunnassa on oltava vähintään viisi sitä haluavaa ja lisäksi pätevä opettaja. Opettajan pätevyydestä päättää koulun rehtori.

Peruskoulussa äidinkielen opetusta voidaan järjestää
- kielivalintana
- oppilaan tai koulun valintana
- kaksikielisenä opetuksena suurissa ryhmissä
- tuntijakosuunnitelman ulkopuolella.

Äidinkielen opetusta annetaan vain yhdessä kielessä, lukuun ottamatta ulkomailta tulevia romaanioppilaita, jotka voivat saada opetusta kahdessa kielessä, sikäli kuin siihen on erityinen syy.

Jos vaikeudet ruotsin kielessä estävät oppilasta saavuttamasta asetettuja tavoitteita, rehtorin tehtävänä on selvittää, tarvitseeko oppilas äidinkielistä opinto-ohjausta ja tarvittaessa järjestää sellaista.
Vapaakoulujen tulee järjestää äidinkielen opetusta samalla tavalla kuin kunnallisten koulujen.

Vähemmistökielet

Kansalliset vähemmistökielet ovat meänkieli (Tornionjokilaakson suomi), suomi, saame, romani chib ja jiddisch.
Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla on mahdollisuus kehittää esikoulussa monikulttuurista identiteettiään. Kaikkien koulun oppilaiden tulee saada tietoa kansallisten vähemmistöjen kulttuurista, kielestä, uskonnosta ja historiasta.
Mitä tulee kansallisten vähemmistökielten opetukseen, koulun ylläpitäjän velvollisuutena on järjestää opetusta myös siinä tapauksessa, että kunnassa on viittä vähemmän opetusta haluavia ja vaikka kyseistä kieltä ei puhuttaisikaan oppilaan kotona päivittäin.

Ilmoittautuminen

Mikäli haluat ilmoittaa lapsesi äidinkielen opetukseen, voit ottaa yhteyttä lapsesi koulun rehtoriin.

Kouluviraston informaatio

Kouluviraston (Skolverket) yksityiskohtaiset tiedot äidinkielestä löytyvät osoitteesta http://modersmal.skolverket.se tai suoraan alla olevasta kotisivun linkistä.

Linkki Kouluviraston (Skolverket) kotisivulle - Aihe äidinkieli

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2017-09-29