På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Anslutning av fritidshus

Riktlinjer för anslutning av fritidshus till GIRONET

Fritidshus är inte berättigad att ansluta sig enligt fastboendemodellen. Fritidshus hanteras enligt riktlinjer nedan.

Fritidshus 0-50 meter från fiberstråk
Fastigheter klassificerade som fritidshus kan anslutas till GIRONET om förläggning inte överstiger 50 meter från befintligt eller för fastboende planerat fiberstråk i distributions eller accessnät. GIRONET står för total förläggningskostnad. Anslutningsavgift på 7000 kr inklusive moms och löpande nätavgift tillkommer. Nätavgift vid aktiv anslutning 50 kr/mån, nätavgift vid passiv anslutning 250 kr/mån.

Fritidshus >50 meter från fiberstråk
Fastigheter klassificerade som fritidshus kan anslutas till GIRONET även om förläggning överstiger 50 meter från befintligt eller för fastboende planerat fiberstråk i distributions eller accessnät, om fritidshusägaren själv bekostar överlängden över 50 meter avseende förläggning. Förläggningsarbeten ingår de första 50 metrarna enligt principen ovan. Överlängden skall därutöver betalas av fritidshusägaren. Kostnaden för överlängden skall vara faktisk anläggningskostnad oberoende av förläggningssätt beräknad från fall till fall.

I de fall där fritidshusägaren själv utför delar av arbetet för överlängden, t.ex. schaktning, skall detta ske på ett fackmannamässigt sätt enligt de anvisningar och kvalitetskrav som GIRONET ställer på entreprenörer vid denna typ av anläggning. I dessa fall kommer GIRONET att besiktiga utförda arbeten, är arbeten bristfälligt utförda i strid med GIRONETs anvisningar och kvalitetskrav kan fritidshus nekas inkoppling till GIRONET.

Sådant egenarbete som beskrivs här ovan skall underordnas GIRONETs projekt/tidplan för aktuellt utbyggnadsområde, och får under inga omständigheter försvåra eller försena GIRONETs övriga utbyggnad.

Tilläggsvariant för fritidshus
Fastigheter klassificerade som fritidshus kan anslutas till GIRONET om

  • fritidshus är belägna på sådant avstånd att de kan nås från en befintlig distributionsnod (teoretiskt upp till 10 km)
  • det är en ansamling av objekt/fritidshus
  • kostnaden för distributionsnätet, fördelat på ansamlingen inte försämrar resultatet för Gironet.

Om ovanstående kriterier uppfylls tillämpas därefter ”fritidshus 0-50 meter” eller
”fritidshus > 50 meter”.

Begreppsförklaring:
Distributionsnod: En ort eller en stadsdels nod (central) som inhyser aktiv utrustning. I distributionsnoden ansluter det ortsanmanbindande nätet. Nodens aktiva utrustning möjliggör sedan kommunikation mellan respektive kundanslutning och omvärlden. 
Distributionsnät: Från distributionsnoden utgår distributionsnätet som levererar en fysisk fiberväg till samtliga anslutningar. Distributionsnätet kan bestå av kabel med flera fiber, grupper av rör med en eller flera fiber, radiolänk etc.
Accessnät: Genom fördelningsskåp fördelas sedan distributionsnätet till enstaka anslutningar genom accessnätet. 
Aktiv anslutning: Avser att fritidshusanslutningen tecknas för tjänsteleverans t.ex. Internet
Passiv anslutning: Avser att fritidshusanslutningen inte tecknas för tjänsteleverans
Optoarbeten: Avser inblåsning av fiber i rör, skarvning av fiberkabel, montering av fasadbox, terminering av accessnät i fasadbox, håltagning fasad, montering av utrustning i fastigheten. 
Förläggning: Anges i de olika varianterna då aktuell överlängd inte alltid avser schakt, överlängd kan avse luftfiber hängd i befintlig stolpanläggning, förläggning i befintliga kanaler, sjökabel etc.

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2017-10-18