Google translate text, här kan du översätta din sida.

E10

Trafikverket ansvarar för den nya sträckningen av E10 som börjar byggas under hösten 2017

Under 2012 påbörjade Trafikverket arbetet med ny sträckning för E10 förbi Kiruna. De har bland annat tagit fram en arbetsplan som vann laga kraft under 2015, samt ett flertal vägplaner som behandlar olika områden. En av vägplanerna omfattar gångvägar, cykelvägar och friluftsliv i det område där vägen kommer att passera.

Trafikverket arbetade till en början utifrån sex alternativa vägdragningar. Kiruna kommun har förordat alternativ E (se karta under relaterat) eftersom vi anser att det är det bästa alternativet sett ur trafikerings- och stadsutvecklingssynpunkt. Trafikverket kommer att arbeta vidare med alternativ E vilket innebär att en samrådshandling kommer att tas fram där den föreslagna vägdragningen beskrivs mer detaljerat. Det kommer sedan att genomföras ett samråd där allmänheten och andra intressenter har möjlighet att komma med synpunkter. Från Kiruna kommuns sida är det viktigt att vägen inte blir en barriär och därför kommer ett antal passager att konstrueras så att friluftsområden i närheten av E10 fortfarande är tillgängliga och för att alla ska kunna passera vägen tryggt och säkert.

I november 2016 blev finansieringen av vägen klar genom en överenskommelse mellan LKAB och Trafikverket. Byggstart för den nya sträckningen är hösten 2017 och vägen beräknas vara färdigställd 2019-2020.

Publicerad av:  Maria Lindgren

Senast ändrad:  2017-06-13