På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Elevinflytande

Elevinflytande

Enligt skollagen 4 kap 9 § ska elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidarutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.
Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Eleverna och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.
I 6 kap 17, 18 §§ arbetsmiljölagen finns bestämmelser om elevskyddsombud.

Enligt skollagen 4 kap 10 § ska elevföreträdare och övriga elever ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse.

Elevråd

Alla klasser har återkommande klassråd där elevernas åsikter och tankar fångas upp och diskuteras.Varje klass årskurser 4-9 har en till två representanter i skolans elevråd, uppdelade i två grupper.
I elevrådet, elever 7-9, deltar rektor och fritidsledare. I elevrådet, elever 4-6, deltar rektor och en lärare 4-6.
Här diskuteras skolans liv, relationer, skolmiljö och utbildning.
Elevrådet deltar några gånger under läsåret, tilsammans med elevskyddsombuden, i träffar som är gemensamma i kommunen.

Elevskyddsombud

Alla klasser utser en till två representanter som har som uppdrag att vara elevskyddsombud. Elevskyddsombuden deltar förutom i arbetet med Likabehandlingsplanen även vid skyddsronder på skolan.
Elevskyddsombuden deltar några gånger under läsåret, tillsammans med elevrådet, både vid möten på den egna skolan och vid gemensamma träffar i kommunen.

Kostråd

Kostrådet består av representanter från de olika klasserna, lärare, personal från skolmåltiderna samt rektor. Här diskuteras kost, miljö och hälsa.
Elevernas hälsa är central i vårt arbete! Att äta och leva sunt är återkommande innehåll i undervisningen. På skolan anordnas återkommande temadagar i temat "hälsa". Under dessa dagar är samtliga elever och personal engagerade.

Innehållsansvarig: Christina Karinen Sturk

Publicerad av: Mona Mämmi

Senast ändrad: 2017-10-09