På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Marklov

Inom detaljplanelagt område krävs marklov om den planerade schaktnings- eller fyllningsåtgärden innebär att marknivån ändras mer än en halv meter från ursprunglig nivå. Marklovsplikten kan i detaljplaner utökas till att omfatta även trädfällning och skogsplantering.

Utanför område med detaljplan krävs marklov om åtgärden ska genomföras i ett område avsett för bebyggelse eller i ett område som befinner sig i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, flygplats m.m. och det finns beslut om detta i en områdesbestämmelse. 

Markarbeten som vidtas inom 4,5 m från tomtgräns kan kräva marklov, oavsett förändring i höjd eller var åtgärden genomförs. Beskriv schaktningen eller fyllningen för byggnadsinspektörerna på bygglovkontoret för att få svar på om lov krävs.

I prövningen av marklov undersöker man om åtgärden kan innebära skador på ledningar, sättningar, problem med avrinning eller olägenhet för granne. Markarbeten som genomförs inför byggnadsarbeten kräver inget marklov om bygglov redan har beviljats.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovskontoret när du ansöker om marklov:

  1. Ansökningsblankett 
  2. Anmälan kontrollansvarig 
  3. Situationsplan där området som berörs av nivåförändringen redovisas, skala 1:500 eller 1:1000
  4. Profilskiss

Ansökningsblanketterna är samma för bygglov, rivningslov och marklov.

Innan du får påbörja marklovspliktiga markändringsarbeten behöver du förutom ett marklov även ett startbesked. Bedömningen av om startbesked kan ges sker inom ramen för ett tekniskt samråd efter eller i samband med att marklov har beviljats. I samrådet bedöms om åtgärden uppfyller de tekniska krav som ställs.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28