På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gul markering anger planområde.

Gruvstadspark 2 etapp 5, Kyrkan 11 med flera

Gruvindustri

Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 2 etapp 5, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 20 maj – 10 juni 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att pågående markanvändning ska kunna fortgå till dess att området måste avvecklas, trots att användningen är gruvindustri. Befintlig bebyggelse får finnas kvar i strid mot detaljplanens bestämmelser om gruvindustri. Bebyggelse inom planområdet kan under denna tid behöva underhållas och lokalerna kan användas och ändras mellan olika stadsmässiga ändamål. Tanken är att möjliggöra en levande stad till den dag stadens funktioner kan flytta in i nya Kiruna centrum och området avvecklas och töms. I övergångsskedet till gruvindustri kommer marken att upplåtas som park där mindre bebyggelse får uppföras som exempelvis grillkåtor, lekplatser och liknande.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Mona Mattsson Kauppi, tfn: 0980-701 79 eller e-post: mona.mattsson-kauppi@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 10 juni 2020 till:
Kommunstyrelsen, 981 85  KIRUNA. Märk kuvertet ”Gruvstadspark 2:5”.Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2019-01011 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

Innehållsansvarig: Mona Mattsson Kauppi

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-05-20