På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Planområdet markerat med svart

Kurravaara 3:2

Bostäder

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för avstyckning av cirka 20 bostadsfastigheter.

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktliga planer.

Strandskyddet upphävs för kvartersmarken inom aktuella delar och som särskilt skäl för upphävandet åberopas (enligt 7 kap 18 d § miljöbalken) skäl 7: en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Strandskyddets syfte bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt på grund av att strandskyddet upphävs inom området.

Detaljplanens genomförande kommer inte att innebära betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att tas fram, däremot utreds alla berörda delar inom ramen för planprocessen.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Innehållsansvarig: Monika Paleckaityte

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-06-23