På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Del av detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. Röd markering är undantaget från antagande. Kommunstyrelsen har beslutat att stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter med detaljplanearbetet i det rödmarkerade området.

Industrin 9:7, del av

Verksamhetsområde - Ny räddningstjänst

Kommunfullmäktige har 2016-09-12 § 86 beslutat att anta del av detaljplanen för Industrin 9:7 i Kiruna kommun. 

Beslutet har vunnit laga kraft 2017-06-22 enligt mark- och miljööverdomstolens beslut 2017-06-21 (mål nr. P 4673-17).

Kommunstyrelsen har 2016-08-29, § 230, beslutat att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med och ytterligare utreda den del av detaljplanen som har undantagits från antagande. Planarbetet fortsätter för denna del under hösten 2017. Detaljplanen heter Detaljplan för Industrin 9:7, etapp 2 (diarienummer 2016-01150).

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för en ny brandstation. Detaljplanen ska även möjliggöra för samlokalisering av skolskjuts. Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Innehållsansvarig: Aleksiina Paakki

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07