På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Biologisk påverkan

Djurlivet i Ala Lombolo är begränsat eftersom sjön är väldigt förorenad och periodvis har syrefria förhållanden. Totalt har 20 stycken taxa/arter av bottenlevande djur påträffats och de vanligast förekommande grupperna är fjädermygglarver samt ärtmusslor. Fjädermygglarver är exempel på en djurgrupp som är mycket föroreningstålig och som finns i de flesta vattenmiljöer. Andra djurgrupper som hittats är iglar, vattenkvalster och nattsländelarver. 
 
Föroreningarnas påverkan på bottenlevande djur 
I Ala Lombolo har tydliga mundelsskador påträffats hos fjädermygglarverna, drygt 4% av det totala antalet fjädermygglarver som har undersökts var skadade. Mundelsskador är ett användbart sätt att spåra föroreningars påverkan på djurlivet och en skadefrekvens på 5-25% tyder på starkt förorenade sediment. I ett opåverkat sediment ligger skadefrekvensen vanligtivs på mindre än 1%.

Kvicksilverföroreningarna i sediment och vatten i Ala Lombolo tas upp av de bottenlevande djuren. Fjädermygglarver, snäckor samt gråsuggor har förhöjda halter kvicksilver jämfört med en opåverkad referenssjö i Kiruna.   

Fisk
Kvicksilverexponeringen hos gädda i Torneälven har undersökts vid två tillfällen, år 1993 och år 2005. Gädda är en utmärkt fiskart för miljöövervakning eftersom den är en rovfisk som befinner sig högt upp i näringskedjan. Om det finns miljögifter i en sjö eller ett vattendrag påvisas det snabbast hos gäddor eller andra fiskarter högt upp i näringskedjan.

Gäddor fångade utanför Jukkasjärvi har förhöjda halter kvicksilver jämfört med gäddor fångade uppströms i ett opåverkat älvavsnitt av Torneälven. Halten ökar med fiskens ålder vilket tyder på att det sker en ackumulation av kvicksilver i gäddorna. Halterna är dock låga och inte alarmerande ur konsumtionssynpunkt. De ligger långt under Livsmedelsverkets gränsvärde för konsumtion av gädda som ligger på 1 mg/kg.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2019-10-15