På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Föroreningsstatus

Ala Lombolo innehåller stora mängder kvicksilver och andra metaller som ligger bundet till sjösedimentet. De kraftigt förorenade sedimenten finns över hela sjön, men det mesta kvicksilvret återfinns i den djupare nordöstra delen. Även strandnära sediment innehåller generellt mycket kvicksilver. Medelhalten av kvicksilver är 28 mg/kg TS.

Sjövatten och ytsediment är fortfarande mycket förorenade av kvicksilver trots att tillförseln av kvicksilver kraftigt minskade för mer än 30 år sedan. Orsaken är troligen intern cirkulation i sjön, där kvicksilver bundet till sedimentpartiklar grumlas upp från vissa delar av botten och sedan sedimenterar på andra delar av botten. Den interna cirkulationen orsakas bland annat av vind- och våggenererade strömmar. Den naturliga återhämtningen, då förorenat sediment överlagras av nytt rent sediment, förväntas därför gå mycket långsamt i Ala Lombolo.

Kvicksilverkälla
I Ala Lombolo har fastläggningen av kvicksilver varit gynnsam. Sjöns historik som recipient för avloppsvatten har bildat sediment med ett högt organiskt innehåll. Nedbrytningen av det organiska materialet, avloppsslammet, leder till låg syrehalt vilket ökar fastläggningen av metaller i sedimentet. Fastläggningen gynnas även av den relativt höga svavelhalten och det neutrala till lätt basiska pH-värdet som finns i sjön. Kvicksilvret ligger bundet till organiskt material eller som metallsulfider i sedimenten. 
 
Den stora föroreningsmängden som finns i sedimenten i sjön utgör en källa för spridning av föroreningar till Luossajoki under mycket lång tid framöver. 

Uttransport av kvicksilver
I dagsläget sprids ungefär 60-100 g kvicksilver per år ut ur Ala Lombolo. På kort sikt verkar den största spridningen ske via kvicksilverrika sedimentpartiklar, som grumlas upp på grund av stark vindpåverkan eller extremt vattenflöde. Under vårfloden, då smältvattnet orsakar ett kraftigt ökat vattenflöde genom Ala Lombolo och Luossajoki, sker den största uttransporten av kvicksilver ur sjön. Undersökningar har dock visat att utläckaget från sedimenten i Ala Lombolo i stor utrsträckning är oberoende av vattenflödet.

På lång sikt kan spridningen av kvicksilver öka om dagens förutsättningar förändras. Ett orosmoln är den pågående sprickutbredningen orsakad av gruvbrytningen. Ett reducerat tillflöde från Luossajoki skulle leda till en reducerad vattenvolym och sänkt vattennivå i Ala Lombolo. En konsekvens skulle bli ökad syresättning av strandnära sediment och ökad frisättning av kvicksilver som följd. Erosions- och resuspensionsprocesser skulle påverka de grundare områdena och därmed öka spridningen av föroreningar ut ur sjön.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2013-05-03