På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Luossajoki

Luossajoki präglas starkt av gruvverksamheten i dess avrinningsområde. Sulfid- och karbonatvittring från gråbergsupplaget vid Kirunavaara orsakar en vattenkemi i bäcken med onormalt höga kalcium- och svavelhalter kombinerat med högt pH och hög alkalinitet. Nedströms Ala Lombolo utgör bäcken recipient för värmeverkets rökgaskondensatvatten och reningsverkets renade avloppsvatten. Reningsverkets påverkan märks tydligt med mycket höga närsaltshalter nedströms utsläppspunkten. 

Den största spridningen av kvicksilver i Luossajoki sker under perioder med höga flöden. Under lågflödesperioder sker det istället en sedimentation av kvicksilverrika partiklar i bäcken. Kvicksilvret som tillförs Torneälven härrör från Ala Lombolo, värmeverket och reningsverket. 

Luossajokis bottensediment är förorenade av metaller och mycket höga halter kvicksilver har påträffats. Även strandnära markområden har en tydlig föroreningspåverkan med halter av kvicksilver, zink, koppar och bly som överskrider de gererella riktvärdena för mindre känslig markanvändning. 

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2013-05-03