På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Flora och fauna

Flora
Ala Lombolo omges främst av starrvegetation och fjällbjörksskog. Över- och undervattensvegetation förekommer i sjöns grundare delar, med den rikligaste utbredningen i sjöns sydvästra del. Ingen vegetationsinventering har dock genomförts i sjön, så kunskapen är bristfällig.

Fauna
Det biologiska livet i Ala Lombolo är marginellt och fjädermygglarver dominerar bottenfaunan. Under mitten av 90-talet genomfördes ett provfiske i sjön för att översiktligt undersöka fisksamhället. Trots upprepade försök erhölls ingen fångst. 
Småfisk har däremot observerats i både sjön och i övre Luossajoki. Det är troligen småspigg, en allmänt förekommande art som livnär sig på bland annat hinnkräftor, mygglarver och andra ryggradslösa smådjur.

Historiskt har Luossajoki varit en ”sällsynt fiskrik bäck” med vandrande ädelfisk såsom röding och öring. Fisken började dock försvinna då bäcken blev mottagare av Kiruna tätorts avloppsvatten och vattenkvalitén försämrades. Idag vandrar ädelfisk upp i de nedre delarna av Luossajoki, men i de övre delarna är fisken i stort sett helt försvunnen.

Fågelfaunan trivs i grunda Ala Lombolo. Här häckar och rastar bland annat sångsvan, svarthakedopping, smalnäbbad simsnäppa, änder, vigg, sals- och småskrake.

 

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2013-05-03