På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Vattenskyddsområden

Varför skyddas vattnet?

Sveriges riksdag och EU ställer krav på att våra vatten ska skyddas. Bland de viktigaste vattnen att skydda är de vi använder för dricksvattenproduktion. Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten. Ett sätt att skydda sådana vattentillgångar är att inrätta vattenskyddsområden runt våra dricksvattentäkter.

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett område som har stor betydelse för den vattentäkt som skyddas. Området kan vara indelat i olika zoner beroende på vattentäktens sårbarhet och vattnets transporttid till vattentäkten. För vattenskyddsområdet finns föreskrifter fastställda som kan vara olika för olika zoner inom vattenskyddsområdet. Tanken med zonindelningen är att anpassa skyddet så att vattentäkten får ett bra skydd utan att skyddsföreskrifterna blir hårdare än nödvändigt

Vilken roll har kommunen i vattenskyddet?

Rent vatten i naturen behövs för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra vattenkranar. Kiruna kommun har ansvar för att det dricksvatten som kommunen erbjuder är rent. Vatten saknar ägare och det finns många hot som kan leda till att vatten förorenas. Att skydda det vatten som når dricksvattentäkterna är därför ett ansvar som vilar på alla medborgare.

Kommunalt dricksvatten

Det dricksvatten som levereras från kommunen tas från sjöar eller vattendrag, s.k. ytvattentäkter eller ur brunnar i jord eller berg, s.k. grundvattentäkter. Placeringarna av vattentäkterna styrs ofta av hur mycket vatten som kan tas ut ur brunnar i jord eller berg och vattnets kvalitet. Avståndet till det område som ska försörjas med dricksvatten är också viktigt. När en ny vattentäkt anläggs tas även hänsyn till vilka möjliga föroreningskällor som finns i området. Tillsammans innebär detta ofta att endast ett fåtal platser är lämpliga för dricksvattenuttag i ett särskilt område. Kommunala vattenförsörjningsanläggningar är stora investeringar och att flytta en vattentäkt kostar mycket pengar. Dessutom kostar det pengar att behandla vatten så att det blir drickbart. Investeringskostnader och driftskostnader betalas inte med skattemedel utan med VA-taxan. Ökade kostnader för investeringar och drift påverkar därför även VA-taxan. Genom att skydda de naturliga dricksvattenresurserna så att vattnet är så rent som möjligt kan även kostnaderna för vattenförsörjningen hållas låga.

Hur påverkas riskfyllda verksamheter?

Inom områden med viktiga dricksvattentillgångar bedrivs eller planeras ofta verksamheter som inte passar ihop med en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Dessa verksamheter måste därför styras i olika grad. I vissa fall bedöms en verksamhet utgöra en låg risk för vattentäkten och då räcker det med att anmäla verksamheten till kommunen.

Krav på tillstånd för en verksamhet ger kommunen möjlighet att påverka hur denna verksamhet bedrivs, på detta sätt kan vattentäkten få ett bra skydd samtidigt som verksamheten kan tillåtas inom vissa ramar. I tillstånden anges ofta villkor för hur verksamheten ska bedrivas och kontrolleras. Vissa verksamheter bedöms innebära så stor risk för vattentäkten att de inte kan tillåtas inom hela eller delar av vattenskyddsområdet. För sådana verksamheter införs därför förbud inom vattenskyddsområdet.

Exempel på verksamheter som påverkas av vattenskyddsområden är anläggande av avloppsanläggningar, spridning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, schaktning och utförande av energibrunnar. Om du vill veta vilka vattenskyddsområden som finns inom Kiruna kommun kan du se under respektive ort enligt länkarna alternativt kontakta Kiruna kommun eller Tekniska Verken i Kiruna AB.

Du kan där också få reda på avgränsningen för vattenskyddsområdena, vilka föreskrifter som gäller inom respektive vattenskyddsområde samt hur långt arbetet med nya vattenskyddsområden har kommit.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-10-07