På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kiruna

Kommunkontoret arbetar med att ta fram förslag till permanent vattenskyddsområde för Kiruna ytvattentäkt. Ansökan om vattenskyddsområde planeras att skickas in till länsstyrelsen i Norrbottens län under hösten 2019.

Just nu genomförs samråd med särskilt berörda och andra intressenter. Samrådstiden pågår till 2019-06-14.

Under relaterat innehåll finns föreslagna föreskrifter samt kartor över föreslaget skyddsområde.

Kiruna vattentäkt
Kiruna vattentäkt förser Kiruna centralort med dricksvatten och utgörs av ytvatten från Torne älv med intag vid Oinakka. Vattentäkten försörjer ca 20 000 personer med dricksvatten. Vattentäktens skyddsvärde anses vara mycket högt. I Länsstyrelsens vattenförsörjningsplan för Norrbottens län har Torne älv pekats ut som en högt prioriterad vattenresurs av regional betydelse.

Skyddsområde
Grundprincipen för avgränsning av vattenskyddsområde för en ytvattentäkt är, enligt naturvårdsverkets handbok 2010:5, att den primära skyddszonen ska omfatta minst 12 timmars rinntid till råvattenintaget samt en strandzon, att den sekundära skyddszonen omfattar 24 timmars rinntid till råvattenintaget samt en strandzon och att den tertiära skyddszonen omfattar hela avrinningsområdet.

Tillrinningsområdet till intagspunkten omfattar hela Torne älvs avrinningsområde. Eftersom Torne älv har ett stort flöde samt att riskexponeringen generellt sett är litet har föreslaget vattenskyddsområde samt förslag till föreskrifter för Kiruna vattentäkt lokalt anpassats till att i första hand vara inriktat på att förebygga akuta föroreningar från större utsläpp.

I föreslaget skyddsområde avgränsas den primära skyddszonen uppströms där rinntiden i Torne älv och Rautasälven är 12 timmar till råvattenintaget. En strandzon om 50 meter ingår också i primära zonen. Den sekundära skyddszonen avgränsas som tillrinningsområdet till den primära skyddszonen. Ingen tertiär skyddszon föreslås.

Skyddsföreskrifter
Föreslagna skyddsföreskrifter är utformade med inriktningen att för primära zonen erhålla rådrum i händelse av akut förorening. Inga specifika föreskrifter föreslås för den sekundära skyddszonen. Fokus i den sekundära zonen ligger istället på att informera om vattentäktens betydelse och genom annan lagstiftning reglera verksamheter som långsiktigt riskerar att påverka vattentäkten negativt.

Vad innebär det att bo eller verka i ett vattenskyddsområde?
Information finns under fliken Relaterat på denna sida.

 

Innehållsansvarig: Maja Nilsson

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-07-01