På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förvaring av brandfarliga varor

En brand som sprider sig till brandfarliga varor får ett mycket häftigt förlopp då de brandfarliga varorna med sitt innehåll kraftigt bidrar till att öka brandens intensitet. Petflaskor och andra bräckliga behållare spricker. Gasflaskor och aerosoler (sprayburkar) exploderar av trycket och kastar ut sitt innehåll. Brandförloppet kan vara så häftigt att branden blir explosionsartad. Konsekvenserna kan bli att någon kommer till skada och/eller att byggnaden totalförstörs.
Det är därför viktigt att en brand hindras att sprida sig till de brandfarliga varorna som förvaras/hanteras i verksamheten. För att hindra en brand att nå de brandfarliga varorna och för att minska konsekvenserna av en brand finns ett antal förvaringsregler. Försök alltid ha så små mängder i din verksamhet som du kan.

Vad gäller?

För att normalt klara av de regler som ger en betryggande säkerhet ska alla brandfarliga varor förvaras i ett särskilt brandtekniskt avskilt förvaringsutrymme (ett på plats särskilt byggt rum som dessutom är ventilerat direkt ut till det fria) och/eller i särskilda godkända förvaringsskåp. Det finns två typer av förvaringsskåp, klass I- skåp samt klass II- skåp.

Klass I- skåp har den högsta skyddsfunktionen vilket innebär att dessa skåp är godkända för förvaring av såväl aerosolburkar som för brandfarliga vätskor (dock ingen samförvaring).

Klass II- skåp får inte användas för aerosolburkar, utan enbart för brandfarliga vätskor.

Har du godkända förvaringsskåp gäller inte minimiavståndet 6 meter till brännbart material eller 12 meter till utrymningsväg.

Inget brännbart material får förekomma i förvaringsutrymmena med undantag av ytteremballage. Brandfarliga vätskor får inte förvaras i samma utrymme som brandfarliga gaser och aerosoler (sprayburkar)

Vissa undantag finns om det rör sig om små mängder brandfarliga varor. Med små mängder avses mindre engångsbehållare av t ex gasol av campingtyp eller 25 liter brandfarlig vätska av klass 3. Har du frågor som gäller just din verksamhet går det bra att kontakta oss.

Allmänna förvaringsregler

Allmänt gäller följande för förvaring av brandfarliga produkter

  • Alla brandfarliga varor ska förvaras i särskilda brandtekniskt avskilda förvaringsutrymmen och/eller särskilt brandtekniskt avskilda skåp.
    Ordning och reda ska råda (detta är förmodligen den viktigaste regeln).
  • Brandfarliga vätskor inte får förvaras tillsammans med brandfarliga gaser och aerosoler (sprayburkar). Det får inte heller förekomma något brännbart material i förvaringsutrymmena (ytteremballage undantaget).
  • Brandfarliga vätskor av klass 1 och 2a ska gruppvis hållas skilda från brandfarliga vätskor av klass 2b och 3. Med detta menas att indelningen t ex kan göras på olika hyllplan i förvaringsutrymmet eller i förvaringsskåpet. Finns det fler förvaringsskåp görs lämpligen indelningen i olika skåp. Hur brandfarliga vätskor indelas i klasser finns att läsa under rubriken 'Definitioner brandfarliga varor' i menyn till vänster.
  • För att ta reda på vilken grupp en brandfarlig vätska tillhör måste du titta i produktbladet för respektive vätska. I produktbladet finns flampunkten angiven, och utifrån den sker klassindelningen.
  • Avstånd till utrymningsväg till större mängder brandfarliga varor än 100 liter bör vara minst 12 meter för att utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt.
  • Avstånd till brännbart material bör vara minst 6 meter. Små behållare av brandfarlig gas eller brandfarlig vätska (max 125 ml) får placeras närmare. Kortare avstånd kan också accepteras för maximalt 25 liter brandfarlig vätska av klass 3.
  • Brandfarlig gas som t ex gasol ska förvaras i väl ventilerade till det fria särskilda förvaringsskåp, helst i låsta skåp på byggnadens utsida. Undantaget är att det endast är gasolflaskor av campingtyp som får finnas framme förutom mindre engångsbehållare

Mer information hittar du också i Räddningsverkets litteratur till höger under 'Relaterat innehåll'.

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02