På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kommunrevisionens granskningar

Revisionsrapporter

2018
Slutdokument - Kirunas anläggningstillgångar mars 2018
Slutdokument - Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten
Slutdokument - Tillämpningen av minoritetsspråkslagstiftningen
Slutdokument - Bygglovsprocess och detaljplanearbete 
Slutdokument - Uppföljning av granskning av intern kontroll avseende drivmedelskort  
Slutdokument - Intern styrning och kontroll

2017
Slutdokument - Uppföljande granskning av tillgängligheten
Slutdokument - Räddningstjänsten Uppföljande granskning av verksamhet och arbetsmiljö 
Revisorsgranskning - Avvikelsehantering och förbättringsarbete inom äldreomsorgen
Revisionsgranskning - samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning
Revisionsgranskning - Attraktiv arbetsgivare

2016
Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016
Revisionsgranskning - uppföljning avseende genomförda granskningar
Slutdokument Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter
Revisionsgranskning Kommunens beredskap avseende EKO-frågor
Revisionsgranskning- Hantering av investeringsprojekt
Granskning av överförmyndarverksamheten
Granskning av årsredovisning 2015
Översiktlig granskning av färdtjänsten
Revisionsrapport Patientsäker läkemedelshantering Kiruna 2016
Granskning av stadsomvandlingen – intern kontroll i förhållande till ekonomisk påverkan
Slutdokument, Placerade barn och unga - samverkan avseende hälso- och sjukvård
Slutdokument - Uppföljning tillgänglighet växel
Granskning av årsredovisning 2016

 2015
Granskning av Elevers utveckling mot kunskapsmålen
Slutrapport Elevers utveckling mot kunskapsmålen
Granskning av beredningsprocessen
Slutdokument beredningsprocessen
Granskning av arbetet mot våld i nära relationer
Slutdokument arbetet mot våld i nära relationer
Granskning av årsredovisning 2014
Granskning av Räddningstjänsten
Slutdokument Räddningstjänsten
Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet
Slutdokument statsbidrag inom flyktingmottagandet
Granskning av internkontroll i system och rutiner för inköp och avtal
Slutdokument internkontroll i system och rutiner för inköp och avtal
Granskning av internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar
Slutdokument internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar

2014
Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2014
Kosthantering vid skolor och äldreboenden
Slutdokument Kosthantering vid skolor och äldreboenden
Hantering av IT-verksamheten
Slutdokument Hantering av IT-verksamheten
Socialnämndens personalförsörjning och introduktion av ny personal
Slutdokument Socialnämndens personalförsörjning och introduktion av ny personal
Rättssäkerhetsfrågor i biståndsbedömning och tillämpning av rutiner i ärendeberedning
Slutdokument Rättssäkerhetsfrågor i biståndsbedömning och tillämpning av rutiner i ärendeberedning

2013
Drift, underhåll och förnyelse av fritids- och idrottsanläggningar
Beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare samt organisering av anhörigstöd
Säkerställande av lärarbehörigheter
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet i östra kommundelen
Uppföljande granskning av samhällsomvandlingen
Uppföljande granskning av tillgänglighet
Granskning av anläggningsredovisning
Granskning av anläggningsredovisning, slutdokument
Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2013
Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget
Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget, slutdokument

2012
Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner
Ägarstyrning av de kommunala företagen samt kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten
Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten
Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten
Socialnämndens resp fritids- och kulturnämndens hantering av föreningsbidrag
Granskning av personalförsörjningen
Granskning av stadsomvandlingen

Revisorernas bedömning av
Delårsrapport 2013
Delårsrapport 2012

Delårsrapport 2011

Revisionsberättelser
Revisionsberättelse 2015
Revisionsberättelse Kirunabostäder 2015
Revisionsberättelse 2014
Revisionsberättelse Kirunabostäder 2014
Revisionsberättelse Kiruna Näringsfastigheter AB 2014
Revisionsberättelse Tekniska verken 2014
Revisionsberättelse Kiruna Kraft AB 2014
Revisionsberättelse Kiruna Kommunpartner AB 2014
Revisionsberättelse 2012
Revisionsberättelse 2011
Revisionsberättelse 2010

 

 

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2018-10-05