På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kommunrevisionens granskningar

Revisionsrapporter

2020

Slutdokument, Granskning av kommunens ekonomistyrning med fokus på budgetprocessen 
Slutdokument, Granskning av kommunens digitaliseringsarbete

2019

Slutdokument, granskning kommunkoncernens upphandlingsverksamhet 
Slutdokument, Enkätundersökning avseende kompetensnivå kring jävsfrågor 
Slutdokument, E-nämndens ansvarsutövande 2019  
Slutdokument, Förstudie hot och våld mot anställda och förtroendevalda  
Slutdokument, granskning av barn- och ungdomspsykiatrin samverkan mellan socialtjänst och skola 
Slutdokument, Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna 
Slutdokument, Granskning likvärdig skola 
Slutdokument, Granskning personal- och kompetensförsörjning inom kultur- och utbildningsnämnden 
Slutdokument, Uppföljande granskning av avvikelsehantering och förbättringsarbete inom äldreomsorgen

2018

Slutdokument - Kirunas anläggningstillgångar mars 2018
Slutdokument - Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten
Slutdokument - Tillämpningen av minoritetsspråkslagstiftningen
Slutdokument - Bygglovsprocess och detaljplanearbete 
Slutdokument - Uppföljning av granskning av intern kontroll avseende drivmedelskort  
Slutdokument - Intern styrning och kontroll

2017
Slutdokument - Uppföljande granskning av tillgängligheten
Slutdokument - Räddningstjänsten Uppföljande granskning av verksamhet och arbetsmiljö 
Revisorsgranskning - Avvikelsehantering och förbättringsarbete inom äldreomsorgen
Revisionsgranskning - samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning
Revisionsgranskning - Attraktiv arbetsgivare

2016
Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016
Revisionsgranskning - uppföljning avseende genomförda granskningar
Slutdokument Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter
Revisionsgranskning Kommunens beredskap avseende EKO-frågor
Revisionsgranskning- Hantering av investeringsprojekt
Granskning av överförmyndarverksamheten
Granskning av årsredovisning 2015
Översiktlig granskning av färdtjänsten
Revisionsrapport Patientsäker läkemedelshantering Kiruna 2016
Granskning av stadsomvandlingen – intern kontroll i förhållande till ekonomisk påverkan
Slutdokument, Placerade barn och unga - samverkan avseende hälso- och sjukvård
Slutdokument - Uppföljning tillgänglighet växel
Granskning av årsredovisning 2016

2015
Granskning av Elevers utveckling mot kunskapsmålen
Slutrapport Elevers utveckling mot kunskapsmålen
Granskning av beredningsprocessen
Slutdokument beredningsprocessen
Granskning av arbetet mot våld i nära relationer
Slutdokument arbetet mot våld i nära relationer
Granskning av årsredovisning 2014
Granskning av Räddningstjänsten
Slutdokument Räddningstjänsten
Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet
Slutdokument statsbidrag inom flyktingmottagandet
Granskning av internkontroll i system och rutiner för inköp och avtal
Slutdokument internkontroll i system och rutiner för inköp och avtal
Granskning av internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar
Slutdokument internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar

Revisorernas bedömning av delårsrapporter

Utlåtande delårsrapport 2019 
Utlåtande delårsrapport 2018 
Utlåtande delårsrapport 2017 
Utlåtande delårsrapport 2016

Revisionsberättelser 

Revisionsberättelse 2019 
Revisionsberättelse 2018 
Revisionsberättelse 2017 
Revisionsberättelse 2016 
Revisionsberättelse 2015

 

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2020-06-11