På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Länsstyrelsen släpper rapport om klimatförändringarna i Kiruna kommun

Länsstyrelsen har låtit göra utredning för att stödja länets kommuner med kunskapsunderlag om konsekvenser av klimatförändringar på lokal nivå.

Klimatförändringarna handlar för Kiruna kommuns del framför allt om att det blir varmare och blötare. Under perioden 2021-2050 kommer årsmedeltemperaturen att vara 1,5-2,5 grader högre än under referensperioden 1961-1990. Årsmedelnederbörden under ett medelår kommer att vara runt 10 procent mer än under referensperioden, med den största ökningen under vintern. Växtsäsongen kommer att vara cirka 10-20 dagar längre och det blir upp emot 25 dagar färre med snö.Under perioden 2069-2098 har årsmedeltemperaturen ökat med 4,5-5 grader. Vintern påverkas mest, med upp emot 7 grader varmare än under referensperioden. Årsmedelnederbörden har ökat med runt 20 procent. Växtsäsongen förlängs ytterligare och bedöms vara runt två månader längre. Perioden med snö förväntas bli ungefär 1-1,5 månad kortare.

Risk för extrema flöden i älvarna bedöms inte öka, tvärtom kan vårfloden bli lite lägre men mer utdragen och komma tidigare. Det totala flödet kommer dock att öka. Det kommer också att bli risk för höga vattennivåer under hösten på grund av stora nederbördsmängder. Fler flödestoppar kan öka den kontinuerliga erosionen och successivt leda till skador på älvslänter. Kraftiga regn speciellt under höst- och vinterhalvåret då marken ofta är vattenmättad kan också komma att orsaka översvämningar av VA-system och bebyggelse, och skapa problem med erosion, ras, skred och slamströmmar.

Redan idag har man i många kommuner uppmärksammat en ökad översvämningsproblematik i samband med kraftig nederbörd på hösten.

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, till exempel genom en ökad smittorisk och större risk för värmeböljor. Den kan också påverkas positivt genom att hälsoproblem förknippade med kyla minskar.

Näringslivet kommer att påverkas av klimatförändringarna, både direkt och indirekt. Den direkta påverkan kan vara i form av till exempel ändrade odlingsförutsättningar eller översvämningar. Indirekt kan företagen påverkas exempelvis genom problem med infrastruktur eller förändrade råvarupriser. Besöksnäringen kan komma att stärkas då vinterförutsättningar är mer stabila än i andra delar av Sverige och Europa.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat beror bland annat på hur väl kommunen lyckas förbereda sig. Med god planering och en strategi för hur man ska hantera risker och ta vara på möjligheter kan man förstärka det positiva och dämpa det negativa.

De redovisade klimatförändringarna är baserade på en sannolik utveckling. Olika klimatparametrar har olika grad av sannolikhet. Läsaren bör titta på trender och ungefärliga storleksordningar, snarare än exakta siffror, eftersom det finns osäkerheter kring var nivåerna kring till exempelvis temperatur och nederbörd hamnar.

Här hittar du rapporten i sin helhet

Bilaga 1

Bilaga 2

Mer information på Länsstyrelsens hemsida

 

Publicerad av: Maria Lindgren