På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Den som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för att uppnå en skälig levnadsnivå har rätt till försörjningsstöd (tidigare benämnd som socialbidrag).

Riksnormen, vars nivå årligen fastställs av regeringen, finns införd i socialtjänstlagen. Normen är den summa som skall räcka till hushållets mest vanliga kostnader.

Riksnormen uppdateras varje år.

Annat bistånd

Utöver riksnormen lämnas övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för:
Boende
Hushållsel
Arbetsresor
Hemförsäkring
Läkarvård
Akut tandvård
Glasögon
Fackavgift
A-kassa

Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt, är vad en låginkomsttagare på orten normalt har råd att kosta på sig.

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande. Det innebär bl.a. att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och acceptera de åtgärder som Arbetsförmedlingen erbjuder, samt att även på egen hand aktivt söka arbete,

Är du ej arbetsför, måste du vara sjukskriven.

I vissa fall är du skyldig att minska behovet av socialbidrag, t.ex. sänka onormalt höga kostnader för din bostad. Har du rätt till andra ersättningar/bidrag är du skyldig att söka dessa då rätt till andra ersättningar/bidrag går före rätt till försörjningsstöd.

Inkomster

Alla nettoinkomster skall räknas bort från normbeloppet, t.ex:
Lön/arvode
Barnbidrag inkl flerbarnstillägg
Sjuk/aktivitetsersättning
Pension
Sjukpenning
Bostadsbidrag inkl ev retoaktiv utbetalning
Underhållsbidrag
Underhållsstöd/utfyllnadsbidrag
UG/KPU-ersättning
Studiestöd
A-kassa/ALFA
Vårdbidrag -skattepliktig del
Föräldrapenning
Skatteåterbäring
Livränta/försäkring
Studiestöd
Övriga inkomster

Till ansökan om försörjningsstöd skall bifogas:

Kontoutdrag för samtliga bankkonton tre månader tillbaka.

Vid anställning; inkomstspecifikation, som styrker inkomsterna under de senaste tre månaderna

Vid arbetslöshet; daganteckning och individuell handlingsplan stämplat av handläggare på arbetsförmedlingen. 

Vid sjukskrivning ska kopia på läkarintyg bifogas.

Kopia på självdeklaration

Bifoga även kopia på handlingar som styrker åberopade utgifter: exempelvis hyresavi och hyreskontrakt vid åberopad hyreskostnad, faktura avseende elkostnad, kvitto el faktura på vårdavgifter och/eller receptbelagd medicin samt kopia på övriga handlingar som styrker de kostnader du avser att ansöka om bistånd för.

Förmögenhet i form av banktillgodohavanden, aktier eller obligationer skall redovisas. Det gäller även fasta värden ex. fritidshus och bil. Realiserbara tillgångar och sparade medel måste först tas i anspråk innan man kan erhålla socialbidrag.

Till besöket medtag legitimation.

En ifyllbar ansökan om försörjningsstöd hittar du till höger under relaterat innehåll.

Ändrad inkomst

Om inkomsterna förändras under perioden då man har ekonomiskt bistånd är man skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

Oriktiga uppgifter om din ekonomi kan leda till åtal för bedrägeri.

Barn och ungdomar

Föräldrarna är försörjningsskyldiga för sina barn så länge gymnasiala studier pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Avslutas/avbryts gymnasieutbildningen och ungdomen är fyllda 18 år upphör föräldraansvaret.

Förutsättningar till försörjningsstöd prövas enligt förutsättningar ovan. Vid beslut tas hänsyn till barnets bästa.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd, helt eller delvis, har du rätt att begära omprövning av beslutet hos socialnämnden, som gör en förnyad bedömning.

Om beslutet kvarstår, kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Ärendet skall ha inkommit till Socialnämnden senast tre veckor efter det att du fått beslutet. Vid behov kan Socialförvaltningen vara behjälplig med skrivelsen i samband med överklagan.

Nämnden är sedan skyldig att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet vidare.

Journal och tystnadsplikt

Under tiden man har ett pågående ärende hos socialförvaltningen dokumenteras adekvata uppgifter av socialsekreteraren. Man har rätt att själv ta del av denna dokumentation.

Dessa uppgifter är sekretessbelagda och lämnas inte ut till obehöriga utan ditt medgivande.

All personal som arbetar på socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Provberäkning

Du kan göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Du hittar länken till provberäkningen i högerspalten under relaterat innehåll. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

 

Publicerad av: Tuija Tikkala

Senast ändrad: 2016-11-07