Systemintegration

Sambanden mellan de olika systemen i samhället är komplext. Städer är uppbyggda av många lager av system eller strukturer.

De fysiska synliga systemen består till exempel av bebyggelsestruktur, trafikstruktur och grönstruktur. Det finns även system som vi inte ser ute i städerna, som ledningsstruktur med vatten- och avlopp, kablar för elektricitet och fiber med mera. Även osynliga socialt konstruerade strukturer hur vi är tillsammans och vilka sociala regler som finns räknas in i detta. Alla dessa strukturer både påverkas av och påverkar varandra. Kan samband mellan hårda och mjuka system beskrivas finns stora möjligheter till effektivisering och minskad suboptimering. Projektet Systemintegration söker vilka som är de viktigaste punkterna där respektive struktur påverkar andra huvudstrukturer, här kallade noder. Avsikten är att med digital teknik kunna ”skruva” i strukturerna för att hitta former för en resonans mellan dem, det vill säga hur de stärker varandra.

I samarbete med LTU och Rise. 

Kiruna Kommun
Tekniska Verken
Vinnova
EU
LTU
RISE
Sparbanken Nord
Region Norrbotten
Energimyndigheten