Google translate text, här kan du översätta din sida.
Gabioner som markerar platser där Ullspirans hus tidigare stod.

Gestaltning parkområde

Gruvstadsparken ska skapa ett mervärde för såväl boende som besökare.

Under våren 2015 avvecklades gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran. Ungefär 96 procent av rivningsmassorna återvanns och finns kvar i området i form av gabioner, stålburar i olika storlekar som fyllts med betong, sten och tegel från huskropparna. Gabionerna markerar platser där husen tidigare stod. På så sätt bevaras minnet av husen, och när området så småningom hamnar innanför stängslet, tar naturen hand om rivningsmaterialet.

Idén med gabioner dök upp i samband med att Kiruna kommun och Statens konstråd år 2011 utlyst en tävling för utformning av parken. Ett 70-tal konstnärer och arkitekter visade intresse och av dessa valdes ett team ut som lämnade förslag på utformning av parken.

Gestaltning i Gruvstadsparken var en del av regeringsuppdraget "Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer" - som drevs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum år 2010-2013.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari

Senast ändrad:  2018-07-18