Google translate text, här kan du översätta din sida.

Framtida flytt av kulturbyggnader

På denna sida finns frågor och svar om framtida flytt av kulturbyggnader i Kiruna.

På grund av LKAB:s gruvexpansion och stadsomvandlingen i Kiruna kommun kommer ett antal byggnader med kulturhistoriskt värde flyttas i etapper fram till omkring år 2035.

Varför flyttas byggnader?
Hela Kiruna stad är av riksintresse för dess kulturmiljövärden. I Kiruna finns byggnader med mycket höga kulturhistoriska värden trots att Kiruna är en ung stad. Flera av dessa byggnader påverkas av gruvbrytningen från dagens huvudnivå, KUJ 1365. För att säkerställa riksintresset för kulturmiljön måste de mest värdefulla byggnaderna flyttas till nya platser.

 

Hur avgörs vilka kulturbyggnader som ska flyttas?
Arbetsgruppen (LKAB, Kiruna Kommun, Länsstyrelsen) har gjort en gemensam prioritering av vilka byggnader som är aktuella för att flyttas. En kulturmiljöanalys ligger till grund för arbetsgruppens bedömningar. I första hand är det byggnadens kulturmiljövärde som avgör om den bör flyttas eller inte. Hänsyn tas till skick, kostnader, konstruktion, flyttbarhet, logistik samt möjlig framtida placering och funktion, samt till att det finns ägare/mottagare som vill ta hand om byggnaden.

 

Hur länge kommer kulturbyggnadsflytten att pågå?
Flytt av kulturbyggnader beräknas pågå till omkring år 2035, då den gamla stadskärnan i Kiruna ska vara avvecklad.

Kan byggnaderna ta skada av flytten?
En noggrann teknisk dokumentation av varje enskild byggnad inför flytten ska säkerställa att ingen byggnad kommer till skada.

 

Varför flyttas inte alla byggnader som påverkas av gruvbrytningen?
Av flera skäl är det inte möjligt att flytta alla berörda byggnader till en ny plats. Det kan bero på byggnadernas skick, konstruktion, flyttbarhet, orimligt höga flyttkostnader eller att det saknas en "mottagare" för en framtida placering och användning. Ambitionen är dock att bevara och flytta byggnader i så stor utsträckning som möjligt.

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2018-10-25