Google translate text, här kan du översätta din sida.

Framtida flytt av kulturbyggnader

På denna sida finns frågor och svar om framtida flytt av kulturbyggnader i Kiruna.

På grund av LKAB:s gruvexpansion och stadsomvandlingen i Kiruna kommun kommer ett antal byggnader med kulturhistoriskt värde flyttas i etapper fram till omkring år 2035.

Fråga 1. Varför flyttas byggnader?
Hela Kiruna stad är av riksintresse för dess kulturmiljövärden. I Kiruna finns byggnader med mycket höga kulturhistoriska värden trots att Kiruna är en ung stad. Flera av dessa byggnader påverkas av gruvbrytningen från dagens huvudnivå, KUJ 1365. För att säkerställa riksintresset för kulturmiljön måste de mest värdefulla byggnaderna flyttas till nya platser.

Fråga 2. Vilka kulturbyggnader kommer att flyttas?
Det är ännu inte beslutat om vilka ytterligare kulturbyggnader i Kiruna (utöver de som tidigare avtalats, se punkt 9) som ska flyttas. En arbetsgrupp med representanter från LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen Norrbotten har förberett ett förslag på ett antal byggnader inom det område som påverkas av dagens huvudnivå, KUJ 1365 (Kiruna under jord – 1365 meter under jord).

En förhandlingsprocess pågår under våren 2018 mellan LKAB och Kiruna kommun. Samråd sker med Länsstyrelsen och övriga intressenter.

Fråga 3. Hur avgörs vilka kulturbyggnader som ska flyttas?
Arbetsgruppen (LKAB, Kiruna Kommun, Länsstyrelsen) har gjort en gemensam prioritering av vilka byggnader som är aktuella för att flyttas. En kulturmiljöanalys ligger till grund för arbetsgruppens bedömningar. I första hand är det byggnadens kulturmiljövärde som avgör om den bör flyttas eller inte. Hänsyn tas till skick, kostnader, konstruktion, flyttbarhet, logistik samt möjlig framtida placering och funktion, samt till att det finns ägare/mottagare som vill ta hand om byggnaden.

Fråga 4. När kommer byggnaderna att flyttas?
Flytt av kulturbyggnader sker i etapper. Under en första etapp 2017 har Hjalmar Lundbomsgården, Ingenjörsvillan och tre så kallade Bläckhornshus flyttats till Luossavaaraområdet, samt Länsmansbostaden som flyttats till nya Kiruna centrum. Nästa etapp med flytt av kulturbyggnader beräknas ske under 2019.

Fråga 5. Hur länge kommer kulturbyggnadsflytten att pågå?
Flytt av kulturbyggnader beräknas pågå till omkring år 2035, då den gamla stadskärnan i Kiruna ska vara avvecklad.

Fråga 6. Kan byggnaderna ta skada av flytten?
En noggrann teknisk dokumentation av varje enskild byggnad inför flytten ska säkerställa att ingen byggnad kommer till skada.

Fråga 7. Hur kommer närboende att påverkas av flytten?
Eftersom Kirunas nuvarande stadskärna avvecklas och utvecklas på en ny plats berörs alla boende i Kiruna av stadsomvandlingen. Direkt berörs omkring 6000 personer som måste flytta på grund av gruvans påverkan på staden.

Fråga 8. Varför flyttas inte alla byggnader som påverkas av gruvbrytningen?
Av flera skäl är det inte möjligt att flytta alla berörda byggnader till en ny plats. Det kan bero på byggnadernas skick, konstruktion, flyttbarhet, orimligt höga flyttkostnader eller att det saknas en "mottagare" för en framtida placering och användning. Ambitionen är dock att bevara och flytta byggnader i så stor utsträckning som möjligt.

Fråga 9. Vem ansvarar för flytt av byggnader?
I det civilrättsliga avtalet, mellan LKAB och Kiruna kommun från år 2011, har LKAB åtagit sig att flytta uppemot 21 byggnader i det område som påverkas av gruvbrytningen från dagens huvudnivå, KUJ 1365 (Kiruna under jord – 1365 meter under jord). Olika omständigheter har medfört att avtalet behöver revideras. Bland annat berörs inte alla byggnader av gruvbrytningen. Då den kulturmiljöanalys (etapp 2) som genomförts efter 2014, tagit ett helhetsgrepp på stadens kulturmiljövärden, har det också blivit tydligt att det tidigare urvalet inte är tillräckligt för att kunna representera riksintresset.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2018-10-25