Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gruvbrytning

I oktober 2018 meddelade LKAB att malmkroppens utbredning i Kirunagruvan nedanför huvudnivå 1365 inte fortsätter rakt neråt som man tidigare trott. Analyser av pågående prospektering visar att malmen istället minskar i de södra delarna av den nuvarande huvudnivån, men fortsätter i den norra delen.

LKAB planerar för ett bredare perspektiv efter att huvudnivå 1365 brutits ut år 2035. Bland annat kommer bolaget att prospektera på nya platser samtidigt som de utvecklar nya tekniska lösningar för att kunna bryta stora volymer på djupet på ett säkert och lönsamt sätt. De kommer också att bredda sin verksamhet och skapa nya affärsmöjligheter som kompletterar järnmalmsverksamheten.

LKAB kommer att fortsätta brytningen ner till huvudnivån 1365 enligt plan fram till år 2035. Markrörelserna som uppstår på grund av gruvbrytningen på huvudnivån kommer att påverka samhället under flera år. Det betyder också och att stadsomvandlingen fortsätter och att avvecklingen av nuvarande centrum och utvecklingen av Kirunas nya stadskärna fullföljs som planerat. Den nya informationen från LKAB påverkar inte kommunens stadsomvandlingsprocesser som fortsätter enligt planerat till cirka 2035.

I nuvarande centrum påverkas fortfarande bostäder och lokaler till en sammanlagd yta av 450 000 kvadratmeter fram till cirka 2035. Cirka 6000 personer måste flytta, vilket är 33 procent av de som bor i centralorten. Den nya stadskärnan, som byggs just nu, kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel.
Malmkroppen i berget Kiirunavaara ligger infälld som en snedställd skiva i berget - i 60 graders lutning sluttar den nedåt och inåt mot bebyggelsen.
Järnmalmsbrytningen i Kiirunavaara sker under jord sedan 1960-talet men pågick först i dagbrott. LKAB har även brutit malm i Luossavaara från år 1920 till slutet av 1980-talet.

Malmen utvinns genom en metod som kallas skivrasbrytning. Brytningsmetoden bygger på att skapa hålrum i malmkroppen genom borrning och sprängning. När malmen lastas ut rasar gråberg ner och fyller hålrummet automatiskt. Det är anledningen till varför delar av Kiruna måste flytta, eftersom det skapar sprickor och så småningom gropar på markytan.

Malmen transporteras med förarlösa tåg på huvudnivån, 1 365 meter under jord. Därefter tas den upp till ytan med hjälpa av hissar, så kallade skippar, för att förädlas. År 2013 invigdes den sjunde huvudnivån som ligger på 1 365 meters djup under bergets ursprungliga topp. Nivån har en bedömd livslängd till cirka år 2035. 

Länk till LKAB:s webb.