Google translate text, här kan du översätta din sida.

Malmbanan uppförs 1903/The ore Railway is established in 1903

SVENSKA
Malmbanan, järnvägen som sträcker sig mellan Luleå och Narvik, invigs av Sveriges dåvarande kung Oscar II.

Rallarna överst på bilden arbetade under hårda förhållanden längs Malmbanan. Ett arbete som pågick mellan åren 1898-1902. Vid denna tid gjordes allt arbete för hand.


F
otograf: Borg Mesch, Den officiella invigningen av Malmbanan.

Med ström från kraftverket i Porjus blev Malmbanan, mellan Kiruna och Riksgränsen, den första större järnvägssträcka i Sverige som elektrifierades. Elektrifieringen skedde mellan åren 1910-1915. Hela sträckan från Narvik till Luleå blev klar 1923.

På grund av gruvans utbredning under Kiruna så skedde en byggstart år 2009 av en ny järnväg som drogs bakom gruvberget Kiirunavaara. Den blev klar 2012 och är i drift än i dag. År 2013 stängdes Kirunas järnvägsstation och en ny tillfällig lösning togs i bruk norr om den gamla.


ENGLISH
The ore railway, the railway that extends between Luleå and Narvik, is inaugurated by Sweden's former king, Oscar the second.

The rattles that you see in the picture at the top, worked under harsh conditions along the ore rail. A work that was going on between 1898 and 1902. At this time, all work was done by hand.


Photographer: Borg Mesch, The official inauguration of the ore railway.

With power from the power plant in Porjus, the ore railway, between Kiruna and
Riksgränsen, became the first major railway line to be electrified in Sweden. The electrification took place between 1910 and 1915. The entire route from Narvik to Luleå was completed in 1923.

Due to the mine's spread underneath the city of Kiruna, a new railway was built behind the mining mountain Kiirunavaara. It was completed in 2012. In 2013, Kiruna's then railway station was closed and a new temporary solution was established north of the former. 

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22