Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nya Kiruna/New Kiruna

SVENSKA
Kirunas nya stadskärna har förberetts under flera år. Arbetet med detaljplaner, infrastruktur och markfrågor pågår kontinuerligt för att utveckla stadskärnans olika delar. Stadskärnan kommer att bestå av bland annat stadshus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel.

År 2019 till 2035:
• kommer de första kvarteren stå klara i den nya stadskärnan
• ny dragning av väg E10 är färdigbyggd
• Kirunas handel har flyttat
• den första och andra delen av stadsparken är färdig
• Kirunas nya sjukhus står klart
• Kiruna kyrka står på sin nya plats


Bild: Kvartersstruktur över nya Kiruna

Härmed är din stadsomvandlingstur slut. Hoppas att du lärt dig mer om Kirunas historia och om den resa som fortgår i Kiruna nu och i framtiden.

Gå gärna igen och tipsa släkt och vänner om QR-promenaden!

ENGLISH
Kiruna's new city center has been prepared for several years. Work on detailed plans, infrastructure and land issues is ongoing to develop the various parts of the city center. The city center will consist of city halls, squares, a city park, offices, housing, schools, bathhouse, cultural center, hotel and trade. Construction plans are available for all ten blocks in the new city center.

Year 2019 to 2035:
• the first neighborhood will be ready in the new city center
• road E10 is completed
• Kiruna's trade has moved from the old city center to the new one
• the first and second parts of the city park are completed
• Kiruna's new hospital is established
• Kiruna church is in its new place


Image: Quarter structure new Kiruna

Your city transformation tour is now over. We hope that you have learned more about Kiruna´s history and about the journey that continues in Kiruna now and in the future.

Feel free to go the tour again and maybe tell a friend about it!

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22