Google translate text, här kan du översätta din sida.

Stadsomvandlingens början/Urban transformation - the beginning

SVENSKA
Ända sedan Kiruna grundades har staden varit intimt förknippad med gruvbrytningen i Kiirunavaara.

Gruvans utbredning, på såväl djupet som bredden, har blivit mycket större än vad någon kunde tro när samhället Kiruna planerades en gång i tiden. Nu flyttar delar av staden och byggs upp på nytt cirka tre kilometer österut. Denna QR promenad fokuserar på Kiruna ur stadsomvandlingens perspektiv.

Förutom järnmalmsbrytning och stadsomvandling så har Kiruna en storslagen natur, Sveriges enda rymdraketbas Esrange och en blomstrande turismnäring.

År 2004 meddelar gruvbolaget LKAB i ett brev till Kiruna kommun att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen inom en åskådlig framtid. Prognosen som presenteras visar hur gruvbrytningen kommer att påverka staden vid fortsatt produktion av järnmalm, då deformationerna påverkar Kirunas centrum. Kiruna kommun är beredd att flytta delar av staden då gruvbrytningen är en viktig näring.

ENGLISH
Ever since Kiruna was founded, the city has been intimately associated with mining in Kiirunavaara.

The mine's spread, at both depth and breadth, has become much larger than anyone could believe when Kiruna´s society once was planned. Now, parts of the city are being moved and rebuilt, three kilometers east. This QR promenade focuses on Kiruna from the urban transformation perspective. In addition to iron ore mining and urban transformation, Kiruna has a magnificent nature, Sweden's only space center Esrange and a thriving tourism industry.

Year 2004 is the year that is considered to be the start of the urban transformation. In a letter to the municipality of Kiruna, the mining company LKAB announces that mining will affect the urban development in the foreseeable future. The forecast presented shows how mining will affect the city during continued production of iron ore, as the deformations affect Kiruna city center. Kiruna municipality is prepared to move parts of the city as mining is an important industry in Kiruna.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22